The Weird and Wonderful Art of Jaroslaw Jasnikowski

Currently Jasnikowski is one of the leading developers of fantastic realism in Poland, jogo paintings are in collections all over the world.

Images Jaroslaw Jaśnikowskiego are kind of relationship with the artist’s journey through unknown worlds. By creating a different reality, put it right completely different physics, mocking yourself with gravity or the properties of matter. Although in many places, “Alternate Worlds” Jarka very similar to the reality that we encounter every day, it very quickly see that this apparent similarity is only pillar on which the artist builds his own world. 

Painting Jaśnikowskiego is also characterized by a love of the author for any kind of fantastic vehicles, machines, as well as a love for Gothic. His paintings are shrouded in dark mystery, creating a unique atmosphere characteristic of the work of this artist. 

Currently, Jarek, and his wife, Kate is also a painter, graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw, live and create in the village Pasiecznik in the foothills of the Jizera.


Biography (Translated)

Jaroslaw Jaśnikowski - artist, born in Legnica in 1976. Painting engaged in since 1991. The first steps on his way creative puts under the direction of Mirosława Lickiewicz, Legnica artist and educator. At that time, the main inspiration of the young artist is the art of science fiction. In the mid-90s, he discovers the works of Salvador Dali and other surrealists, while in 1998, under the influence of an exhibition of Wojciech Siudmak in Legnica Copper Museum and meeting with the artist himself, he decides to devote himself to working in such directions as surrealism or fantastic realism. In the same year he also started teaching in Głogowski study fine arts, where he meets a well-known painter and poet głogowski; Telemachus Pilitsidisa. Under his direction, it seems diploma in painting in 2001. Currently Jaśnikowski is one of the leading developers of fantastic realism in Poland, jogo paintings are in collections all over the world.

Images Jaroslaw Jaśnikowskiego are the kind of relationship with the artist's journey through unknown worlds. Author creating a different reality, subjects them to a completely different laws of physics, mocking himself with gravity, or the properties of matter. Although in many places "Alternative Worlds" Jarka very similar to that reality with which we meet every day, it very quickly see that this apparent similarity is the only pillar on which the artist builds his own world. Jaśnikowskiego painting is also characterized by a penchant's fantastic for all kinds of vehicles, machines, as well as love for Gothic. His paintings are shrouded in dark mystery, creating a unique atmosphere characteristic of the work of this artist.

Currently, Jarek, along with his wife, Kate is also a painter, a graduate of the Academy of Fine Arts in Wroclaw, live and create in the village Pasichnyk in the foothills of the Jizera.


BiografiaJarosław Jaśnikowski - artysta, urodzony w Legnicy w 1976 roku. Malarstwem zajmuje się od 1991 roku. Pierwsze kroki na swojej drodze twórczej stawia pod kierunkiem Mirosławy Lickiewicz, legnickiej artystki i pedagog. W tym czasie główną inspiracja młodego artysty jest sztuka Science-Fiction. W połowie lat 90tych odkrywa twórczość Salwadora Dalego, oraz innych surrealistów, natomiast w 1998 roku, pod wpływem wystawy Wojciecha Siudmaka w Legnickim Muzeum Miedzi, jak i spotkaniem z samym artystą, postanawia poświęcić się pracy w takich kierunkach jak nadrealizm, czy realizm fantastyczny. W tym samym roku rozpoczyna również naukę w Głogowskim studium sztuk Plastycznych, gdzie poznaje znanego głogowskiego malarza i poetę; Telemacha Pilitsidisa. Pod jego kierunkiem, zdaje dyplom z malarstwa w 2001 roku. Obecnie Jaśnikowski jest jednym z czołowych twórców realizmu fantastycznego w Polsce, jogo obrazy są w kolekcjach na całym świecie.
Obrazy Jarosława Jaśnikowskiego stanowią swego rodzaju relację z podróży artysty po nieznanych światach. Autor tworząc inną rzeczywistość, poddaje ją zupełnie odmiennym prawą fizyki, kpiąc sobie z grawitacji, czy z właściwości materii. Choć w wielu miejscach „Światy Alternatywne” Jarka bardzo przypominają tą rzeczywistość, z którą spotykamy się na co dzień, to jednak bardzo szybko spostrzegamy, że to pozorne podobieństwo stanowi zaledwie filar, na którym artysta buduje swój własny świat. Malarstwo Jaśnikowskiego charakteryzuje się również zamiłowaniem autora do wszelkiego rodzaju fantastycznych pojazdów, machin, jak i również miłością do gotyku. Jego obrazy osnute są mroczną tajemnicą, tworząc unikalny klimat charakterystyczny dla twórczości tego artysty.
Obecnie Jarek, wraz ze swoją żoną, Kasią również malarką, absolwentką ASP we Wrocławiu, mieszkają i tworzą we wsi Pasiecznik u podnóża gór Izerskich.

From The Author  (Translated)

My painting is like a continuous journey, the undiscovered worlds. However, instead of a camera taking her paints, brushes and canvas and paints pictures, or how someone will intercede window. Through these windows, other people can move there for a moment, to our imagination Alternative Worlds.

Once I thought of myself primarily as a wizard, a different reality, but my limit baulks creation, and passive describing the surreal reality faded. Images appear in me already so naturally and so easily that are increasingly losing their sense of creation, and the more I become Opowieściomalarzem.

So I tell people about the world crashed as a result of some unknown cataclysm on millions of levitating islands in the vast space. I talk about the world in which they operate completely different laws of physics and chemistry than in our dimension. Gravity has different properties than there is with which we meet every day. Items can float limply just because they are not aware that they would not be able to do that. The concept of matter is something very relative and fleeting. Without any reason gothic cathedral can become a viscous liquid, and the body of a woman unite with the rock. But in all this chaos emerged a makeshift intelligent creatures, which have made themselves the earth and subdue. They erected magnificent buildings, they form a monumental locomotives, and they conquered the skies zapełniwszy these ships and airships.

Someone might ask; where are these worlds, whether located in our galaxy, or perhaps much further? But the distance does not have any meaning here. Merges the real world with the worlds of our imagination. Sometimes they overlap each other creating each other's reality. Underway simultaneously in the same space at the same time, and only depends on us how thin is the line that separates them from each other. My boundary between the real world and the intricate woven from fibers of my imagination is contained in thickness eyelid.

Yes, this is just my exponent of being an artist, ability to create a new reality and placing in it for a while, the viewer, so that he could open his eyes to see what I always see when I closed my eyes.

The power of imagination is inscrutable, and drill its immensity made the meaning of my artistic pursuits. For some time now I live in a world full of unreal, monumental machines. This is today, and tomorrow I will find what worlds? I'm curious about this myself.

All the time I'm ready for my next trip.


Od Autora
Moje malarstwo jest niczym nieustanna podróż, po nieodkrytych światach. Jednak zamiast aparatu fotograficznego zabieram w nią farby, pędzle oraz płótna i maluje obrazy, lub jak ktoś woli, wstawiam okna. Dzięki tym oknom, inni ludzie, mogą przenieść się tam na moment, do Światów Alternatywnych naszych wyobraźni.
Kiedyś uważałem się przede wszystkim za kreatora innej rzeczywistości, jednak moja granica miedze tworzeniem, a biernym opisywaniem surrealistycznej rzeczywistości, zatarła się. Obrazy pojawiają się we mnie już tak naturalnie i tak swobodnie, że coraz bardziej trącę poczucie ich stwarzania, a bardziej staję się Opowieściomalarzem.
Tak wiec opowiadam ludziom o świecie rozbitym w skutek jakiegoś nieznanego kataklizmu na miliony wysp lewitujących w bezkresnej przestrzeni. Opowiadam o świecie w którym działają zupełnie inne prawa fizyki i chemii niż w naszym wymiarze. Grawitacja ma tam inne właściwości niż ta z którą spotykamy się na co dzień. Przedmioty mogę się bezwładnie unosić tylko dlatego, że nie są świadome tego, że nie mogły by tego zrobić. Pojecie skupienia materii jest czymś bardzo względnym i ulotnym. Bez jakichkolwiek przyczyn gotycka katedra może stać się lepką cieczą, a ciało kobiety zespolić się ze skałą. Lecz w całym tym prowizorycznym chaosie pojawiły się istoty rozumne, które uczyniły sobie tą ziemię poddaną. To one wznoszą wspaniałe budowle, one tworzą monumentalne parowozy i to one podbiły przestworza zapełniwszy je okrętami i sterowcami.
Ktoś się może zapytać; gdzie znajdują się owe światy, czy mieszczą się w naszej galaktyce, czy może znacznie dalej? Jednak odległość nie ma tu żadnego znaczenia. Świat rzeczywisty przenika się ze światami naszych wyobraźni. Czasami nakładają się one na siebie kreując wzajemnie swoje rzeczywistości. Trwają równocześnie w tej samej przestrzeni i w tym samym czasie, a tylko od nas zależy jak cienka jest granica, która je od siebie oddziela. Moja granica miedzy światem realnym, a tym utkanym z misternych włókien mojej wyobraźni zawiera się w grubości powieki oka.
Tak, to jest właśnie mój wykładnik bycia artystą, umiejętność wykreowania nowej rzeczywistości i umieszczenie w niej, choć na chwilę, widza, tak by mógł swymi otwartymi oczyma ujrzeć to, co ja zawsze widzę, gdy oczy mam zamknięte.
Potęga wyobraźni jest nieodgadniona, a drążenie jej bezmiaru uczyniłem sensem mych poszukiwań artystycznych. Od jakiegoś czasu przebywam w świecie pełnym nierealnych, monumentalnych maszyn. To jest dziś, a jakie światy odnajdę jutro? Tego sam jestem ciekaw.
Cały czas jestem gotowy do kolejnej podróży.

Comments